Leveringsvoorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden (PDF, 26KB)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AANNEMINGSBEDRIJF SNIJDERS B.V. 2013

Art. 1. Algemeen

1.1.                  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Aannemingsbedrijf Snijders B.V. en de opdrachtgever.

1.2.                  Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten tussen Aannemingsbedrijf Snijders B.V. en derden, die betrokken zijn voor uitvoering van opdrachten van de koper.

1.3.                  Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

1.4.                  Indien zich tussen beide partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.5.                  Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Art. 2. Offertes en aanbiedingen

2.1.                  De offertes zijn gedurende één maand na offertedatum geldig, tenzij ander vermeld. Ze zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever is verplicht  Aannemingsbedrijf Snijders B.V. te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

2.2.                  De offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.3.                  Aannemingsbedrijf Snijders B.V. kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4.                  De offerte geeft een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden en de totale prijs.

2.5.                  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief transportkosten, montagekosten en de wettelijk bepaalde verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. De offerte vermeldt de betalingscondities.

Art. 3. Overeenkomst

3.1.                  Een overeenkomst tussen Aannemingsbedrijf Snijders B.V. en de koper komt tot stand wanneer Aannemingsbedrijf Snijders B.V. de order heeft aanvaard en op het moment dat zij de orderbevestiging verzendt.

3.2.                  De orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbestiging in te stemmen, tenzij de koper binnen 8 dagen na dagtekening van de de orderbevestiging schriftelijk te kennen geeft dat hij het niet met de inhoud eens is.

3.3.                  Aannemingsbedrijf Snijders B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4.                  Aannemingsbedrijf Snijders B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.5.                  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.6.                  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Aannemingsbedrijf Snijders B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.7.                  Indien na het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever maar voor de op- en aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

3.8.                  Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door aannemingsbedrijf Snijders B.V. wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie maanden.

Art. 4. Leveringstermijn

4.1.                  Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht.

4.2.                  De door Aannemingsbedrijf Snijders opgegeven leveringstermijn gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die voor de uitvoering van de order nodig zijn in het bezit zijn van de ondernemer.

4.3.                  De gespecificeerde levertijden zijn onder geen voorwaarde bindend.

Art. 5. Annulering

5.1.                  Aannemingsbedrijf Snijders B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

–           de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–           na het sluiten van de overeenkomst Aannemingsbedrijf Snijders B.V.  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

–           indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Aannemingsbedrijf Snijders B.V. kan worden gevergd.

5.2.                  In geval van liquidatie, surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Aannemingsbedrijf Snijders B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Aannemingsbedrijf Snijders B.V. op de opdrachtgever zijn in dat geval onnmiddelijk opeisbaar.

5.3.                  Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Art. 6. Overmacht

6.1.                  Aannemingsbedrijf Snijders B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en op de voorziene of niet-voorziene oorzaken waarvan Aannemingsbedrijf Snijders B.V. geen invloed kan uitoefenen.

6.2.                  Aannemingsbedrijf Snijders B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6.3.                  Indien Aannemingsbedrijf Snijders B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en dit gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Aannemingsbedrijf Snijders B.V. gerechtigd om dat gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Art. 7. Betaling

7.1.                  Aannemingsbedrijf Snijders B.V. is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen.

7.2.                  Voor alle producten geldt een aanbetalingspercentage van 25 %, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7.3.                  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Aannemingsbedrijf Snijders B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Aannemingsbedrijf Snijders B.V. aangegeven.

7.4.                  Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is (art. 119a Boek 6 BW). De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.5.                  Indien de opdrachtgever in gebreke of verzuim is dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 8. Eigendomsbehoud en Intellectueel eigendom

8.1.                  Alle door Aannemingsbedrijf Snijders B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Aannemingsbedrijf Snijders B.V. totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit overeenkomst is nagekomen.

8.2.                  De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Aannemingsbedrijf Snijders B.V. veilig te stellen.

8.3.                  De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek aan Aannemingsbedrijf Snijders B.V. ter inzage te geven.

8.4.                  Aannemingsbedrijf Snijders B.V. behoudt zich het intellectuele eigendom op verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen.

8.5.                  Het is de opdrachtgever verboden materiaal van Aannemingsbedrijf Snijders B.V. op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Aannemingsbedrijf Snijders B.V..

Art. 9. Garanties

9.1.                  De door Aannemingsbedrijf Snijders B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

9.2.                  De opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld of tenminste binnen 7 dagen.

9.3.                  De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie (fabrieksgarantie) geldt voor een periode van 2 jaar na levering, tenzij anders overeengekomen en mits de volledige overeengekomen prijs voldaan is.

9.4.                  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, indien installatie, onderhoud en controles niet volgens de bijgeleverde instructies zijn uitgevoerd, of indien de opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren.

9.5.                  Voordat overgegaan kan worden tot garantiewerkzaamheden dient de opdrachtgever Aannemingsbedrijf Snijders Snijders schriftelijk of elektronisch te melden voor verdere instructies.

9.6.                  De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie (fabrieksgarantie) heeft alleen betrekking op geleverde goederen of diensten en niet op een eventuele gevolgschade.

Art. 10. Aansprakelijkheid

10.1.                Aannemingsbedrijf Snijders B.V. levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door haar te verrichten werkzaamheden worden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitgevoerd.

10.2.                Aannemingsbedrijf Snijders B.V. heeft het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolgde van omstandigheden die voor risico van de opdrachtgever komen.

10.3.                De opdrachtgever stelt Aannemingsbedrijf Snijders B.V. in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.

10.4.                De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Art. 11. Opslag

11.1.                Indien de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering niet worden aanvaard is Aannemingsbedrijf  Snijders B.V. gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Art. 12. Klachten en geschillen

12.1.                Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk of electronisch, worden ingediend bij Aannemingsbedrijf Snijders B.V. tijdig nadat de opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt en tenminste binnen 7 dagen na levering.

12.2.                Aannemingsbedrijf  Snijders B.V. zal de klacht serieus in behandeling nemen en deze zo spoedig mogelijk trachten op te lossen.

12.3.                De rechter in de vestigingsplaats van Aannemingsbedrijf Snijders B.V. is bevoegd van geschillen kennis te nemen en te berechten. 

Art. 13. Toepasselijk recht

13.1.                Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.